نقد آیت الله علیدوست بر سخنان دکتر سروش با عنوان «دین و قدرت»

آنچه در این نوشته می خوانید

به گزارش خبرگزاری حوزه، آیت الله علیدوست در نوشتاری با عنوان «دین و حکمت»، سخنان جناب آقای دکتر سروش با عنوان “دین و قدرت” را نقد کرده است که بدین شرح است:

اشاره:

منظور  از دین در این گفتار “دین اسلام” و منظور  از حکمت “جامعیت متوازن، متعادل و معقول از همه ارزش ها” است.

سخن گفتن از مقوله‌ای چون “نسبت دین و حکمت” همیشه بایسته و شایسته است و نیاز به مناسبت زمانی خاصی ندارد.

لکن  پرداخت این جانب به این موضوع به دلیل مطالبی است که جناب آقای دکتر عبدالکریم سروش با عنوان «دین و قدرت» در نشست‌های متعددی مطرح نموده است.

ایشان ـ والبته با مدیریت گردانندگان این گفتگوها ـ  سه نشست آخر را به جمع‌بندی و پاسخ به پرسش‌ها اختصاص داده، هر چند در این جلسات نیز افزون بر جمع‌بندی و پاسخ به پرسش‌ها، به تفصیل از دین و قدرت گفتگو کرده است.

آن چه در این نوشتار به عنوان دیدگاه ایشان مورد نقد قرار می گیرد سخنانی است که در نشست ما قبل آخر ارائه نموده است؛ چه آن چه در این نشست مطرح شده، جمع‌بندی مطالب ایشان از سخنان قبل به حساب می‌آید.

این قلم در قالب نقد سخنان آقای سروش به موضوع «دین و حکمت» می‌پردازد.