مدیریت فضای مجازی و چند‌رسانه‌ای

آنچه در این نوشته می خوانید

شرح وظایف:

مدیریت فضای مجازی و چند‌رسانه‌ای:

 1. آموزش فضای مجازی و رسانه‌ای به طلاب و روحانیون؛
 2. مطالعات و پژوهش‌های فضای مجازی و رسانه‌ای؛
 3. تولید محصولات فضای مجازی و چند‌رسانه‌ای؛
 4. برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و حمایت از تولیدات فضای مجازی و چند‌رسانه‌ای حوزه علمیه و طلاب.

 

مدیر فضای مجازی و چند‌رسانه‌ای:

 1. تولید محصولات رسانه و فضای مجازی؛
 2. فرهنگ‌سازی جهت گسترش فعالیت طلاب درزمینه رسانه و فضای مجازی؛
 3. حمایت از تولیدگران حوزوی فضای مجازی و چند‌رسانه‌ای و ایجاد ساز وکار مناسب جهت تشویق آنان؛
 4. برنامه ریزی و برگزاری کمیته نظارت و ارزیابی آثار رسانه‌ای و فضای مجازی؛
 5. تلاش جهت شبکه سازی تولیدگران حوزوی فضای مجازی و چند‌رسانه‌ای؛
 6. ارائه سیاست‌های کلان و برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت فضای مجازی و چند‌رسانه‌ای؛
 7. برنامه‌ریزی جهت توسعه و تقویت فعالیت‌های حوزه علمیه وطلاب در فضای مجازی و چند‌رسانه‌ای؛
 8. سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه‌ریزی، هماهنگ‌سازی، نظارت و ارزیابی فضای مجازی و چند‌رسانه‌ای حوزه‌های علمیه؛
 9. همکاری با سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با فضای مجازی و چند‌رسانه‌ای، درزمینة تولید محتوای لازم برای فضای مجازی در چارچوب ضوابط و مقررات؛
 10. برنامه ریزی جهت ارتقاء سواد رسانه ای و فضای مجازی طلاب و روحانیون وگسترش فعالیت های آنان در فضای مجازی ورسانه؛
 11. ارزیابی و حمایت از توسعة تولیدات و محصولات حوزوی در زمینة فضای مجازی و چند‌رسانه‌ای؛
 12. برنامه ریزی ، اجرا و نظارت برجشنواره فضای مجازی و چند‌رسانه‌ای طلاب؛
 13. برگزاری کارگروه ها ،شوراها ، نشست‌های فضای مجازی و چند‌رسانه‌ای؛
 14. همکاری و برگزاری پویش‌ها و همایش‌ها با موضوع فضای مجازی و چند‌رسانه‌ای؛
 15. نگارش مقالات، کتب و طرح‌های پژوهشی در زمینه فضای مجازی و رسانه؛
 16. برگزاری دوره عمومی و تخصصی آموزش سواد رسانه و تولیدگری در فضای مجازی جهت طلاب؛
 17. تهيه، تنظيم و پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه فضای مجازی و چند رسانه ای حوزه‌های علمیه بر اساس سیاست‌ها و ضوابط ابلاغی؛
 18. تهيه و تنظيم گزارش عملكرد فضای مجازی و چند رسانه‌ای به صورت دوره‌اي و موردي و ارائه به مدير؛
 19. انجام سایر وظایف و مأموریت‌های محوله.

 

کارشناس مسئول آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی فضای مجازی:

 1. تهیه و تدوین اسناد بالا دستی و کلان در زمینه فضای مجازی و رسانه؛
 2. ایجاد تقویم سالیانه فضای مجازی و چند رسانه ای و نظارت براجرای آن؛
 3. همکاری و برگزاری پویش‌ها ، همایش‌ها و شوراها با موضوع رسانه و فضای مجازی؛
 4. پیگیری و ایجاد سیاست‌های تشویقی تولیدگران؛
 5. برنامه ریزی واجرای جشنواره فضای مجازی و رسانه‌ای طلاب؛
 6. برگزاری دوره عمومی سواد رسانه‌ و فضای مجازی طلاب؛
 7. برگزاری دوره تخصصی تولیدگران رسانه‌ و فضای مجازی طلاب؛
 8. نگارش کتب علمی پژوهشی در زمینه فضای مجازی و چند‌رسانه‌ای؛
 9. نگارش مقالات و تدوین طرح‌های پژوهشی؛
 10. تدوین نشریه فضای مجازی و رسانه به صورت ماهنامه؛
 11. برگزاری منظم کمیته نظارت و ارزیابی آثار رسانه‌ای و فضای مجازی؛
 12. ارزیابی و حمایت از توسعه تولیدات و محصولات حوزوی در زمینة فضای مجازی و چند رسانه‌ای؛
 13. حمایت مادی و معنوی از پایان‌نامه‌های با موضوع رسانه و فضای مجازی جهت چاپ و انتشار؛
 14. تهیه و تنظیم بودجه سالانه و پیشنهاد به مدیر؛
 15. تهیه و تنظیم گزارشات عملکردی دوره‌ای، موردی و ارائه به مدیر؛
 16. انجام سایر وظایف و مأموریت‌های محوله از سوی مدیر.

 

کارشناس آموزش و برنامه‌ریزی فضای مجازی:

 1. نظارت و ارزیابی آثار رسانه‌ای و فضای مجازی با موضوع دینی ومذهبی و برگزاری منظم کمیته آن؛
 2. ارزیابی وحمایت از تولیدات و محصولات حوزوی در زمینه فضای مجازی و چند رسانه‌ای؛
 3. تدوین و اجرای سیاست‌های تشویقی تولیدگران؛
 4. ایجاد و اجرای تقویم سالیانه فضای مجازی؛
 5. برنامه‌ریزی و تدوین تقویم سالانه جشنواره فضای مجازی و رسانه‌ای طلاب؛
 6. شبکه‌سازی وحمایت از تولیدگران حوزوی رسانه و فضای مجازی؛
 7. تدوین بانک فعالین حوزوی فضای مجازی؛
 8. اجرای دوره عمومی سواد رسانه‌ و فضای مجازی طلاب؛
 9. اجرای دوره تخصصی تولیدگران رسانه‌ و فضای مجازی طلاب؛
 10. تهیه سرفصل های مورد نیاز جهت تهیه محتوا در موضوعات مورد نیاز ؛
 11. تهیه و تنظیم بودجه سالانه و پیشنهاد به ما فوق؛
 12. تهیه و تنظیم گزارشات عملکردی دوره‌ای، موردی و ارائه به ما فوق؛
 13. انجام سایر وظایف و مأموریت‌های محوله از سوی ما فوق.

 

   کارشناس پژوهش و مطالعات فضای مجازی :

 1. اجرای جشنواره فضای مجازی و رسانه ای طلاب به صورت سالانه؛
 2. اجرای پویش ها،همایش ها و شوراها با موضوع فضای مجازی؛
 3. تدوین ماهنامه فضای مجازی و رسانه ای طلاب و روحانیون؛
 4. پیگیری و اجرای نگارش کتب علمی پژوهشی با موضوع فضای مجازی و رسانه ؛
 5. پیگیری و اجرای نگارش مقالات و تدوین طرح‌های پژوهشی؛
 6. پیگیری و تدوین شیوه‌نامه‌های مورد نیاز تولید‌گران حوزوی محتوای فضای مجازی؛
 7. حمایت مادی و معنوی از پایان‌نامه‌های با موضوع رسانه و فضای مجازی جهت چاپ و انتشار؛
 8. تهیه و تنظیم بودجه سالانه و پیشنهاد به ما فوق؛
 9. تهیه و تنظیم گزارشات عملکردی دوره‌ای، موردی و ارائه به ما فوق؛
 10. انجام سایر وظایف و مأموریت های محوله از سوی ما فوق.

 

کارشناس مسئول تولید و چند‌رسانه‌ای :

 1. تولید محتوای فضای مجازی و چند رسانه ای با موضوع دینی و مذهبی ؛
 2. مدیریت و مشارکت در تامین محتوا فضای مجازی و چند رسانه ای؛
 3. برنامه ریزی،نیازسنجی وسفارش تولید محصولات فضای مجازی و چند رسانه‌ای؛
 4. تولید و راه اندازی اپلکشن های مناسب دینی در فضای مجازی و چند رسانه‌ای؛
 5. تولید و راه اندازی اپلیکیشن ساما (سامانه ارائه محتوای اسلامی)؛
 6. تولید محتوای تلویزیون اینترنتی ملی و بین المللی؛
 7. همکاری با سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با فضای مجازی و چند‌رسانه‌ای در زمینة تولید محتوای لازم در فضای مجازی در چارچوب ضوابط و مقررات؛
 8. تهیه و تنظیم بودجه سالانه و پیشنهاد به مدیر؛
 9. تهیه و تنظیم گزارشات عملکردی دوره‌ای موردی و ارائه به مدیر؛
 10. انجام سایر وظایف و مأموریت‌های محوله از سوی مدیر.

 

کارشناس تولید و چندرسانه‌ای :

 1. تولید محتوا فضای مجازی و رسانه ای سطوح مختلف؛
 2. تولید یا سفارش محصولات فضای مجازی دینی برای مخاطبان مختلف؛
 3. تهیه و تولید محتوای مناسبتی فضای مجازی وچند رسانه‌ای مناسبت‌های خاص؛
 4. تولید محتوای آموزشی مناسب جهت طلاب و روحانیون؛
 5. تولید محتوای جهت تلویزیون‌های اینترنتی ملی وبین‌المللی؛
 6. تولید اپلیکشن‌های مورد نیاز با موضوعات دینی و مذهبی؛
 7. تولید بازی‌های مورد نیاز فضای مجازی با محتوای مذهبی و دینی؛
 8. تولید انیمیشن‌های مورد نیاز با موضوعاتی دینی و مذهبی؛
 9. تولید عکس نوشت‌های مورد نیاز با موضوعات دینی و مذهبی؛
 10. تولید پادکست های مورد نیاز با موضوعات دینی و مذهبی؛
 11. شناسایی محتوی مناسب موجود و ایجاد بستر مناسب جهت بهره‌برداری از آن؛
 12. تهیه و تنظیم گزارشات عملکردی دوره‌ای، موردی و ارائه به ما فوق؛
 13. انجام سایر وظایف و امور محوله از سوی مافوق.