شوراهای راهبری در حوزه های دانشی تشکیل شوند

مدیر حوزه های علمیه گفت: انتظار می رود نظام جامع، منشور، چشم انداز و مدیریت احکام و برنامه پنج ساله که اسناد بالادستی حوزه به حساب می آیند به وسیله مسئولین امر جلو بروند و اجرایی شوند. شوراهای راهبری در حوزه های دانشی تشکیل شوند.